X
تبلیغات
نمونه سوالات علوم پایه سوم راهنمایی - فصل چهارم زمین ساخت ورقه ای

نمونه سوالات علوم پایه سوم راهنمایی

آشنایی با نمونه سوالات علوم

فصل چهارم زمین ساخت ورقه ای

 
جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.                        
 
۱. طبق نظریه ی زمین ساخت ورقه ای ، ............ زمین از تعداد ی ورقه های کوچک و بزرگ تشکیلشده است.
2. جریان ............. ، سبب حرکت سنگ کره بر روی نرم کره می شود.
3. سنگ های دو قاره ی افریقا و ...... با هم تشابه دارند.
4. دمای سنگ های خمیری در قسمت های زیرین ، ......... از قسمت های رویی است.
5. بیش تر محل هایی که ورقه ها از هم دور می شوند، در ............. قرار دارند.
6. گودال های عمیق اقیانوسی و اطراف آن ها ، محل وقوع ............. هستند.
7. . پدیده ای که در تمام حاشیه های ورقه های سازنده سنگ کره ی زمین به وجود می آید.......... است. (زلزله – آتش فشان )
8. رشته کوه های میان اقیانوسی ، پدیده ی حاصل از حرکت ........... است.
 ( ورقه های دور شونده – ورقه های نزدیک شونده – لغزش ورقه ها )
۹. به مجمع جزایری که بر اثر آتش فشان سر از آب بیرون می آورند، ........... می گویند.
10. سنگ های دو قاره ی افریقا و ........ با هم نشابه دارند.
11. دما و ........... در زیر سنگ کره به اندازه ای است که سنگ ها حالتی خمیر مانند و شکل پذیر دارند.
12. دمای  سنگ های خمیری در قسمت های زیرین ، ........... از قسمت های رویی است.
13. برخورد دو ورقه ی قاره ای باعث ایجاد .............. می شود. (گودال عمیق اقیانوسی – رشته کوههای میان اقیانوسی – کوه در قاره ها )
14. عامل حرکت ورقه های زمین حرکت سنگ کره روی ........... است.
 
جمله های صحیح را با (ص) و جمله های غلط را با ( غ) مشخص کنید.

1.همه ی قاره ها  ی امروزی از یک خشکی بزرک به وجود آمده اند. (             )
2. دما در همه ی قسمت های گوشته یکسان است. (                        )
3. ورقه های نزدیک شونده باعث افزایش وسعت اقیانوس ها می شوند. (                    )
4. جزایر قوسی در نتیجه ی برخورد دو ورقه ی اقیانوسی به وجود می آیند. (            )
5. در اثر برخورد ورقه ی اقیانوسی با ورقه ی قاره ای ، ورقه ی قاره ای به علت سنگینی به زیر ورقه ی اقیانوسی کشیده می شود. (          )
6. در همه ی اعماق ، ورقه ها می توانند نسبت به هم آزادانه و مستقل حرکت کنند.
7. بر اساس نظریه ی زمین ساخت ورقه ای سنگ کره زمین یک تکه است. (        )
8. قسمت های زیرین سنگ کره چگالی کمتری نسبت به قسمت های رویی دارند. (     )
 
گزینه صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید:
 
1.در کدام یک از حالات ، ورقه ای به زیر ورقه ی دیگر فرو نمی رود؟
ا لف) برخورد دو ورقه ی اقیانوسی و قاره ای
ب) برخورد دو ورقه ی قاره ای
ج) برخورد دو ورقه اقیانوسی
د) ورقه های نزدیک شونده
 
2. هنگامی که ورقه ها کنار هم می لغزند،.........
الف) پوسته ی جدید ی به وجود می آید.
ب) پوسته ی اقیانوسی ذوب می شود.
ج) ورقه ها تخریب میشوند.
د) پوسته ی جدید ی به وجود نمی آید.
 
3.مهم ترین دلیل برای حرکت ورقه های سنگ کره چیست؟
الف) جریان های همرفتی                           ب) جریان های دریایی
ج) اختلاف دما                                           د) اختلاف چگا لی
 
4. دو عامل خمیری بودن سنگ کره عبارتند از :
 الف) دما وحرکت                                  ب) دما و چگالی
ج) دما و فشار                                         د) فشار و حرکت
 
5. کوه های آتشفشانی بر روی قاره ها بر اثر کدام پدیده ی زیر بوجود می آید؟
الف) برخورد دو قاره اقیانوسی                 ب) برخورد دو ورقه قاره ای
ج) لغزیدن ورقه ها کنار هم                     د) برخورد ئرقه ها ی اقیانوسی با قاره ای
 
6.بر اثر دور شدن تدریجی دو ورقه از یکدیگر ........... بوجود می آید.      
الف) گودال عمیق اقیانوسی                              ب) جزایر قوسی
ج) رشته کوه های میان اقیانوسی                   د) جزیره های آتش فشانی
 
7. ایجاد جزایر قوسی نتیجه کدام حرکت ورقه های سنگ کره می باشد؟
الف) برخورد دو ورقه اقیانوسی                 ب) برخورد ورقه های اقیانوسی با ورقه ی قاره ای
ج) برخورد دو ورقه ی قاره ای                   د) در محلی که ورقه ها کنار هم می لغزند
 
8. گودال های عمیق اقیانوسی چگونه تشکیل می شود؟
الف) از برخورد دو ورقه ی قاره ای                       ب) ازبرخورد دو ورقه ی اقیانوسی
ج) از برخورد دو ورقه ی قاره ای با اقیانوسی                 د) ب و ج  صحیح است.  
 
9. کدام پدیده زمین شناسی در تمام حاشیه های ورقه های سازنده سنگ کره ی  زمین به وجود
می آید؟
الف) آتشفشان                ب) گسل             ج) زلزله             د) جزایر قوسی
 
۱۰. در اثر حرکت کدام یک از ورقه های زیر نه پوسته ی جدید به وجود می آید و نه ورقه ای تخریب می شود؟
الف) ورقه های دور شونده                                            ب) ورقه های نزدیک شونده  
ج) ورقه هایی که در کنار هم می لغزند                    د) ورقه هایی که در اقیانوس ها وجود دارند.
 
11. جزایر قوسی حاصل برخورد کدام یک از ورقه های زیر است؟
الف) دو ورقه ی قاره ای                                                    ب) دو ورقه ی اقیانوسی
ب) ورقه ی اقیانوسی با قاره ای                                       د) ورقه های که کنار هم می لغزند.
 
12. عامل اصلی حرکت ورقه های سنگ کره ی زمین کدام است؟
الف) اختلاف چگالی در سنگ کره           ب) جریان همرفتی در نرم کره
ج) جریان همرفتی در سنگ کره          د) خمیر مانند بودن سنگ ها در نرم کره
 
سوالات تشریحی
 
1.گفته می شود که هر چه تعداد زلزله های کوچک در یک منطقه بیشتر باشد بهتر است. به نظر شما دلیل چیست؟
 
2.نظریه ی ” زمین ساخت ورقه ای ” را توضیح دهید.
 
3.در محل برخورد دو ورقه ی قاره ای ، کدام پدیده زمین شناسی به وجود می آید؟
 
4. الف) دلیل ایجاد جریان همرفتی در نرم کره چیست؟
 
ب) نتیجه ایجاد این جریان همرفتی چیست؟
 
5. در برخورد ورقه ی اقیانوسی با ورقه ی قاره ای چه اتفاقی  می افتد و چه پدیده هایی رخ می دهد؟
 
6. شواهدی را بنویسید که نشان دهد قاره ها قبلا به یکدیگر متصل بوده اند؟ ( سه مورد )
 
۷. چرا از برخورد دو ورقه قاره ای ، ورقه ای زیر ورقه دیگر فرو نمی رود؟
 
8. آیا می توان گفت که دو قاره افریقا و امریکا جنوبی زمانی به هم متصل بوده اند؟ با ذکر دو علت پاسخ خود را توضیح دهید.
9. بر اثر دور شدن دو ورقه از هم وسعت اقیانوس ها چه تغییری می کند؟ چرا؟
 
10. جزایر قوسی را توضیح دهید.
 
11. شکل زیر نشان دهنده ی کدام دسته از جابجایی های ورقه ها نسبت به هم است؟
 
 
   12. دو پدیده حاصل از برخورد دو ورقه ی اقیانوسی با یکدیگر بنویسید.
 
    13 . یکی از پدیده های حاصل از حرکت ورقه های زمین ، برخورد دو ورقه ی قاره ای می باشد. دو مورد از پدیده های حاصل از این برخورد را بنویسید. 
 
14.دو عاملی که در زیر سنگ کره موجب شکل پذیری و خمیری شدن آن گشته است بنویسید.
 
15. زهرا می گوید : چون در محل ورقه های دور شونده مرتبا سنگ کره ی جدید تشکیل می شود ، پس وسعت زمین هم اکنون در حال افزایش است. آیا شما با نظر زهرا موافقید؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.
 
16. سه مورد از دلایل وگنر برای یک پارچه بودن خشکی ها در 200 میلیون سال پیش بیان کنید.
   
                                                                                                      
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مرداد 1388ساعت 14:27  توسط سهیلا گلشن   |