X
تبلیغات
نمونه سوالات علوم پایه سوم راهنمایی - فصل هفتم فشار

نمونه سوالات علوم پایه سوم راهنمایی

آشنایی با نمونه سوالات علوم

فصل هفتم فشار

جاهای خالی با کلمات مناسب کامل کنید

1.هر چه مساحت سطحی که نیرو به آن وارد می شود کوچک تر و کم تر باشد ، میزان فشار وارد بر سطح ........... است.

2. یک نیوتون بر سانتی متر مربع برابر با 1000 ......... است.

3. فشار هر جسم جامد بر سطح زیرین آن در اثر نیروی ......... است.

4. فشار آب در یک ظرف به مقدار کلی آب در آن ظرف و .......... بستگی دارد.

5. در دستگاه ترمز اتومبیل از خاصیت ........... مایعات استفاده می شود.

6. اگر مقدار گاز درون یک ظرف را کم کنیم ، فشار گاز درون این ظرف ........ خواهد شد.

7. اگر دمای گاز ی که در یک ظرف در بسته وجود دارد افزایش یابد فشار آن ......... می شود.

8. فشار مایعات در اثر نیروی .......... آن بوجود می آید.

9. در یک لوله ی محتوای مایع هر چه ......... مایع بیشتر باشد فشار زیر سطح زیر مایع بیشتر است.

10. از نظر فیزیکی ، فشار در واقع مقدا نیرویی است که بر واحد ........ وارد می شود.

جملات غلط را با (غ) و جملات صحیح را با ( ص) مشخص کنید:

1.فشار وارد بر یک سطح با نیروی وارد بر آن سطح ، نسبت عکس دارد.(      )

2. فشار آب درون یک ظرف به سطح قاعده ی آن ظرف بستگی دارد. (      )

3. نیروی گرانشی سبب می شود که هوا بر همه ی اجسام روی زمین فشار واردآورد. (      )

4. با افزایش مقدار گاز در یک ظرف در بسته ، گاز درون ان ظرف کاهش می یابد. (     )

5. فشار مایعات به ارتفاع آن بستگی دارد. (        )

6. مایعات فشار را به طور یکسان در همه جهات منتقل می کنند. (     )

7. مر چاق با پاهای بزرگ فشار بیشتری  بر زمین وارد می کند تا مرد چاق با پاهای کوجک (    )

8. فشار در واقع مقدار نیرویی است که به طور عمود بر واحد سطح وارد می شود. (     )

9. هر چه نیرو بر سطح وسیع تری پخش شود فشار بیشتری است. (        )

10. فشار هوا بر روی تمام سطح زمین از همه جهت وارد می شود. (       )

11.هر چه به عمق آب می رویم ، فشار آب بیشتر می شود. (       )

12.هر چه مقدارد نیرو بیشتر شود ، میزان برندگی آن بیشتر می شود. (           )

گزینه صحیح را انتخاب نمائید و با علامت ضربدر مشخص نمائید

۱. مقدار فشار آب به کدام عوامل زیر بستگی دارد؟

الف) شکل ظرف           ب) ارتفاع مایع             ج) سطح قاعده               د) جرم آب

2. در کدام یک از حالت های زیر فشار بر سطح زمین بیشتر است؟

الف) وقتی که روی یک پا بایستید             ب) وقتی که روی دو پا بایستید

ج) وقتی بر روی زمین بنشینید                  د) وقتی که بر روی زمین دراز بکشید

3. وارد کردن فشار در همه جهات و به طور یکسان از ویژگی های کدام حالت ماده است؟

الف) جامد                ب) مایع               ج) گاز                د) هر سه حالت

4. علت فشار هوا بر اجسام روی سطح زمین کدام یک از موارد زیر است؟

الف) نیروی گرانشی زمین                   ب) وزن اجسام                

 ج) انرژی جنبشی                              د) انرژی پتانسیل

4.در ......... از خاصیت انتقال فشار مایعات در همه جهات به طور یکسان استفاده می شود؟

الف) ترمز اتومبیل       ب) جکهای روغنی      ج) نوشیدن آب با نی   د) الف و ب صحیح است

5. کدام یک واحد اندازه گیری فشار است؟

الف) نیو تن                 ب) وات                     ج) پاسکال                 د) ژول

6. مقدار فشار آب در یک ظرف به چه چیز بستگی دارد؟

الف) مشکل ظرف        ب) ارتفاع مایع               ج) سطح قاعده         د) هیچکدام

7. هنگامی که با نی ، نوشیدنی می خوریم چه عاملی باعث بالا آمدن مایع از نی می شود؟

الف) فشار آب         ب) فشار هوا          ج) فشار آب و هوا              د) هیچکدام

8. اگر سطح قاعده ی یک مخزن آب 2 برابر شود و ارتفاع آب ثابت بماند ، فشار وارد بر سطح چه تغییری می کند؟

الف) نصف می شود        ب) دو برابر می شود       ج) تغییر نمی کند         د) 4 برابر می شود

10.فشار هوا از کدام جهت بر روی اجسامی که روی سطح زمین قرار دارند وارد می شود؟

الف) از بالا                    ب) از پایین                ج) از همه جهات          د) از سطوح باز

 

به این پرسشها پاسخ دهید

1.چرا اگر یک بادکنک پر از هوا را مدتی زیر نور آفتاب قرار دهیم می ترکد؟

2. علت وارد آمدن فشار هوا بر همه ی اجسام روی زمین چیست؟

3. الف) در دستگاه ترمز اتومبیل ، از کدام خاصیت مایعات ( روغن ترمز ) استفاده می شود؟

ب) این خاصیت چگونه باعث ترمز یک اتومبیل می شود؟

4. در بعضی از ساختمان های بلند مخزن آبی را روی پشت بام تعبیه می کنند تا آب درآن وارد شود و بعد به طبقات دیگر ساختمان برسد . آیا می توانید علت این کار را توضیح دهید؟

5. در داخل بادکنک مقداری هوا (گاز ) وجود دارد. اگر مقدار هوای داخل این بادکنک را دو برابر کنیم فشار گاز بادکنک چه تغییری می کند؟ چرا؟

6.چرا میخ از سر تیزش در چوب فرو می رود اما از سر پهنش فرو نمی رود؟

7. طرز کار دستگاه ترمز اتومبیل را با استفاده از خاصیت انتقال فشار مایعات توضیح دهید.

8. فشار در یک ظرف دربسته به چه عواملی بستگی دارد؟

9.وقتی با یک نی آشامیدنی می نوشیم چه عامل باعث فرستادن نوشابه به داخل دهان ما می شود؟

 

10.گر دمای گازی که در یک ظرف در بسته وجود دارد افزایش یابد فشار آن چه تغییری می کند؟ چرا؟

11.چرا از فشار مایعات در دستگاه ترمز اتومبیل ها بهره گرفته می شود؟

12.در داخل بادکنک مقداری هوا (گاز ) وجود دارد اگر مقدار هوای داخل این بادکنک را دو برابر کنیم فشار گاز درون بادکنک چه تغییری می کند؟ چرا؟

مسئله

1.اگر گلدانی 200 نیوتن وزن داشته باشد و سطح تماس آن با زمین 40 سانتی متر مربع باشد فشار گلدان بر زمین چند نیوتن بر سانتی متر مربع است؟

2. محمد 400 نیوتن وزن دارد . او روی یک پای خود ایستاده است . اگر مساحت کف پای او 200 سانتی متر مربع باشد ، در این حالت فشاری که به سطح زمین وارد می کند چند نیوتن بر سانتی متر مربع است؟

3.وزن یک جسم 2000 نیوتن و مساحت قاعده آن 2 متر مربع می باشد مقدار فشاری که ایجاد می کند را محاسبه کنید.

4. آیدا با کف دست خود به دیوار نیرویی برابر 200 نیوتن وارد می کند اگر مساحت کف دست او 100 سانتی متر مربع باشد مقدار فشار وارده بر دیوار چند نیوتن بر سانتی متر مربع است؟

شخصی به جرم 60 کیلو گرم ، بر زمینی به مساحت 800 سانتی متر مربع ، چند نیوتون بر سانتی متر مربع و چند پاسکال فشار وارد می آورد؟     

5. در شروع فصل تابستان مینا برای پاک کردن پنکه سقفی بر روی چهارپایه ای می ایستد. اگر وزن او 600 نیوتن و مساحت پاهایش cm 2  50 باشد ، محاسبه کنید چه فشاری بر چهار پایه وارد می کند؟

6. یک منبع آب به وزن 5000 نیوتون که سطح قاعده ی آن 1000 سانتی متر مربع می باشد ، روی زمین قرار گرفته است. فشار وارد از طرف این منبع چند نیوتون بر سانتی متر مربع است؟ چند پاسکال است؟

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم مرداد 1388ساعت 9:16  توسط سهیلا گلشن   |